English | Srpski Location   |   Contact   |   Site Map
Staff:

Aleksandar KapuranName: Aleksandar Kapuran
Date of Birth: Decembar 14th 1965.
Gender: Male
E-mail: a.kapuran@gmail.com

 

Education: Faculty of Philosophy, Department of Archaeology, University of Belgrade, Serbia

(2007) M. A. In Archaeology
Master’ thesis: Late Bronze and early Iron Age architecture in Južna Morava basin

 

Employment: Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia

 (2008) Research Assistant

Field Experience
Excavations of Neolithic: Petnica, Ilića Brdo, Lađarište, Blagotin, Vinča-Belo Brdo and Foeni Salaš (Romania).
Excavations of Metal Ages in prehistory:Hisar in Leskovac, Židovar, Jakovo, Pešćera Mare, Vlasac, Cave near Tabula Traiana, Mojsinje near Čačak, Magura near Gamzigrad, Necropolis on Bor lake, Svinjište near Preševo, Bubanj near Niš, Rgošte near Knjaževac, Kale Krševica, Đevojačke grede near Herceg Novi (Montenegro) i Kokino (Macedonia).
Other excavations: Beogradska Tvrđava, Romulijana, Šarkamen, Postenje, St. Arhanđeli near Prizren, Dići near Ljig, Gradina on Jelica and Hydroarcheology research in Herceg Novi and Cape Kabala on Luštica (Montenegro).

 

Director of Field Investigations:
1996 Hydroarcheology investigations on Cape Cabala in Momte Negro
1998-1999 Vinča Belo Brdo
2008 Rgošte near Knjaževac

Interests
Investigations of settlements and necropolis from Bronze and Iron Ages in East and South Serbia, and lanscape archaeology.

Language skills
English (fluent)

 

Congresses

1997. ,,Sloj eneolita i ranog bronzanog doba na Blagotinu” zajedno sa D. Nikolić,  naučni skup Arheološka nalazišta Kruševca i susednih oblasti.
2000. ,,Rezultati geofizičke prospekcije na lokalitetu Vinča Belo Brdo”.Skup SAD u Kruševcu.
2000. ,,Keramika brnjičke kulturne grupe sa lok. Hisar-jugiostočna padina u Leskovcu”. Naučni skup Prelazni period iz Bronzanog u gvozdeno doba u basenu južne Morave.
2008. ,,Praistorijska arhitektura otkrivena na lokalitetu Hisar u Leskovcu”, na skupu Kulturna baština leskovca i okoline.

 

Bibliography

Nikolić, D. i Kapuran, A.
2001 Sloj eneolita i ranog bronzanog doba na Blagotinu, u Arheološka nalazišta
           Kruševca i okoline, (ur. N. Tasić i E. Radulović), Narodni muzej Kruševac
          i Balkanološki institut SANU, Kruševac-Beograd: 159-173
Kapuran, A. i Stojić, M.
2001 Keramika brnjičke kulturne grupe sa lokaliteta Hisar – jugoistočna padina
          u Leskovcu,  Leskovački zbornik XLI, Saopštenja podneta na naučnom skupu
          ,,Prelazni period iz bronzanog u gvozdeno doba u basenu Južne Morave``
          održanog  u Narodnom muzeju u Leskovcu 9. maja 2000. godine, (ur. Ž. Prokopijević), Leskovac: 95-131.
Tomović, M., Bulatović, A. i Kapuran, A.
2005 Samoljica – Crkvište (sektor II), Arheološka istraživanja  E-75, (ur. M.
          Brmbolić), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd: 253-283.
Tomović, M., Bulatović, A. i Kapuran, A.
2005 Žujince – Autoput, Arheološka istraživanja  E-75, (ur. M.Brmbolić),
          Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd: 293-309.

Tomović, M., Bulatović, A. i Kapuran, A
2005  Žujince – Crkvište (Terme), Arheološka istraživanja  E-75, (ur.
          M.Brmbolić), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd: 317-355.
Bulatović, A., Tomović, M. i Kapuran, A.
2005 Rezultati zaštitnog sondažnog iskopavanja na lokalitetu Bunjište u
          Žujincu kod Preševa, Arheološka istraživanja  E-75, (ur.M.Brmbolić),
          Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd:397-437.
Vasić, R. i Kapuran, A.
2007 Još jednom o ostavi iz Šarengrada, Rad vojvođanskih muzea49, Muzej Vojvodine, Novi Sad: 37-42.
Bulatović, A. and Kapuran, A.
2007 The Early Iron Age Hillforth at Gradina site near Preševo in South Serbia,
          Archaeologia Bulgarica IX,3 (ed. L. Vagalinski), Sofia:1-24.
Kapuran, A., Jevtić M. i Borić, D.
2007 Nalazi keramike iz eneolita i gvozdenog doba doba u dve novootkrivene
          pećine na teritoriji Đerdapa, GSAD 23. Beograd:103-124.       
Kapuran, A. i Varga, V.
2007 Arheološka istraživanja akvatorije Herceg Novog, Arhaika I, (ur. M. Lazić)
          Centar za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd: 173-186.
Kapuran, A.
2007 Eksperimentalna arheološka radionica-Vinča 2001. Petničke sveske 62, Zbornik
          radova odeljenja društvenih nauka Istraživačke stanice Petnica. Valjevo: 34-39.

Popović, P. i Kapuran, A.
2007 Millstones from Kale in Krševica (Southeast Serbia). Godišnjak Centra za
           balkanološka ispitivanja Knjiga XXXIV, ur. B. Govedarica. Akademija nauka i
          umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo:69-82.
Tasić, N., Vukadinović, M. i Kapuran, A.
2007 Komparativna arheološka i geofizička ispitivanja na lokalitetu Vinča-Belo Brdo
          metodom geoelektričnog skeniranja. Arheologija i prirodne nauke 3: 7-18.
Kapuran, A.
2008 Nalazi okresanog kamena sa lokaliteta ,,Hisar” u Leskovcu, otkriveni tokom
istraživačke kampanje 2006. godine. Leskovački zbornik  XLVIII: 9-28.
Kapuran, A.
2008 Prilog praistorijskoj stratigrafiji Feliks Romulijane u svetlu novih nalaza. GSAD 24: 245-264.
Kapuran, A.
2009 Ostaci praistorijske arhitekture otkriveni na lokalitetu Hisar u Leskovcu. Leskovački zbornik XLIX: 197-218.
Kapuran, A. i Škundrić, J.
2009 Rezultati sistematskih rekognosciranja lokaliteta Romulijana 2008/9 godine. Saopštenja XLI: 245-263.
Kapuran, A.
2009 Arhitektura bronzanog i gvozdenog doba u basenu Južne Morave.
          Centar za arheološka istraživanja. Centar ѕa arheološka istraživanja F.f. Beograd.