English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Saradnici na projektu:

Aleksandar Kapuran ALEKSANDAR KAPURAN,
Arheološki Institut, Beograd – istraživač saradnik

Rođen 1965. godine u Beogradu.
Diplomirao na Odelenju za arheologiju Filozofskog fakulteta 1993. godine.
Master rad odbranio 2007. godine.
Od 2006. godine zaposlen u Arheološkom Institutu na projektu ,,Metalno doba u Pomoravlju”.

 

UČEŠĆA NA ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA:

Istraživanja perioda neolita: Petnica, Ilića Brdo, Lađarište, Blagotin, Vinča-Belo Brdo i Foeni Salaš (Rumunija).

Istraživanja praistorijskih lokaliteta iz perioda metalnih doba:
Hisar u Leskovcu, Židovar, Jakovo, Pešćera Mare, Vlasac, Pećina kod Trajanove Table, Mojsinje kod Čačka, Magura kod Gamzigrada, Borsko jezero, Svinjište kod Preševa, Bubanj kod Niša, Rgošte kod Knjaževca, Kale Krševica, Đevojačke grede kod Herceg Novog (Crna Gora) i Kokino (Makedonija).

Učešće na istraživanjima lokaliteta iz drugih perioda: Beogradska Tvrđava, Romulijana, Šarkamen, Postenje, Sv. Arhanđeli kod Prizrena, Dići kod Ljiga, Gradina na Jelici i hidroarheološka istraživanja u Herceg Novom i rta Kabala na Luštici (Crna Gora).

INTERESOVANJA:

Istraživanja naselja i nekropola iz perioda bronzanog i gvozdenog doba i Južnoj i Istočnoj Srbiji.

 

UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA:

1997. ,,Sloj eneolita i ranog bronzanog doba na Blagotinu” zajedno sa D. Nikolić,  naučni skup Arheološka nalazišta Kruševca i susednih oblasti.
2000. ,,Rezultati geofizičke prospekcije na lokalitetu Vinča Belo Brdo”.Skup SAD u Kruševcu.
2000. ,,Keramika brnjičke kulturne grupe sa lok. Hisar-jugiostočna padina u Leskovcu”. Naučni skup Prelazni period iz Bronzanog u gvozdeno doba u basenu južne Morave.
2008. ,,Praistorijska arhitektura otkrivena na lokalitetu Hisar u Leskovcu”, na skupu Kulturnabaštinaleskovcaiokoline.

 

BIBLOGRAFIJA:

Nikolić, D. i Kapuran, A.
2001 Sloj eneolita i ranog bronzanog doba na Blagotinu, u Arheološka nalazišta
           Kruševca i okoline, (ur. N. Tasić i E. Radulović), Narodni muzej Kruševac
          i Balkanološki institut SANU, Kruševac-Beograd: 159-173

Kapuran, A. i Stojić, M.
2001 Keramika brnjičke kulturne grupe sa lokaliteta Hisar – jugoistočna padina
          u Leskovcu,  Leskovački zbornik XLI, Saopštenja podneta na naučnom skupu
          ,,Prelazni period iz bronzanog u gvozdeno doba u basenu Južne Morave``
          održanog  u Narodnom muzeju u Leskovcu 9. maja 2000. godine, (ur. Ž.
          Prokopijević), Leskovac: 95-131.

Tomović, M., Bulatović, A. i Kapuran, A.
2005 Samoljica – Crkvište (sektor II), Arheološka istraživanja  E-75, (ur. M.
          Brmbolić), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd: 253-283.

Tomović, M., Bulatović, A. i Kapuran, A.
2005 Žujince – Autoput, Arheološka istraživanja  E-75, (ur. M.Brmbolić),
          Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd: 293-309.

Tomović, M., Bulatović, A. i Kapuran, A
2005  Žujince – Crkvište (Terme), Arheološka istraživanja  E-75, (ur.
          M.Brmbolić), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd: 317-355.

Bulatović, A., Tomović, M. i Kapuran, A.
2005 Rezultati zaštitnog sondažnog iskopavanja na lokalitetu Bunjište u
          Žujincu kod Preševa, Arheološka istraživanja  E-75, (ur.M.Brmbolić),
          Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd:397-437.

Vasić, R. i Kapuran, A.
2007 Još jednom o ostavi iz Šarengrada, Rad vojvođanskih muzea49, Muzej
          Vojvodine, Novi Sad: 37-42.

Bulatović, A. and Kapuran, A.
2007 The Early Iron Age Hillforth at Gradina site near Preševo in South Serbia,
          Archaeologia Bulgarica IX,3 (ed. L. Vagalinski), Sofia:1-24.

Kapuran, A., Jevtić M. i Borić, D.
2007 Nalazi keramike iz eneolita i gvozdenog doba doba u dve novootkrivene
          pećine na teritoriji Đerdapa, GSAD 23. Beograd:103-124.

Kapuran, A. i Varga, V.
2007 Arheološka istraživanja akvatorije Herceg Novog, Arhaika I, (ur. M. Lazić)
          Centar za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd: 173-186.

Kapuran, A.
2007 Eksperimentalna arheološka radionica-Vinča 2001. Petničke sveske 62, Zbornik
          radova odeljenja društvenih nauka Istraživačke stanice Petnica. Valjevo: 34-39.

Popović, P. i Kapuran, A.
2007 Millstones from Kale in Krševica (Southeast Serbia). Godišnjak Centra za
         balkanološka ispitivanja Knjiga XXXIV, ur. B. Govedarica. Akademija nauka i
        umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo:69-82.

Tasić, N., Vukadinović, M. i Kapuran, A.
2007 Komparativna arheološka i geofizička ispitivanja na lokalitetu Vinča-Belo Brdo
        metodom geoelektričnog skeniranja. Arheologija i prirodne nauke 3: 7-18.

Kapuran, A.
2008 Nalazi okresanog kamena sa lokaliteta ,,Hisar” u Leskovcu, otkriveni tokom
          istraživačke kampanje 2006. godine. Leskovački zbornik  XLVIII: 9-28.

Kapuran, A.
2008 Prilog praistorijskoj stratigrafiji Feliks Romulijane u svetlu novih
          nalaza. GSAD 24: 245-264.

Kapuran, A.
2009 Ostaci praistorijske arhitekture otkriveni na lokalitetu Hisar u
          Leskovcu. Leskovački zbornik XLIX: 197-218.

Kapuran, A. i Škundrić, J.
2009 Rezultati sistematskih rekognosciranja lokaliteta Romulijana 2008/9 godine. Saopštenja XLI: 245-263.

Kapuran, A.
2009 Arhitektura bronzanog i gvozdenog doba u basenu Južne Morave.
          Centar za arheološka istraživanja. Centar ѕa arheološka istraživanja F.f. Beograd.